Články > Ako v makre VBA dobre definovať premenné DIM

Ako definovať premenné Dim

Čo sú premenné Dim asi netreba nikomu vysvetľovať. O čom sa ale píše menej, je ako premenné dim čo najefektívnejšie deklarovať a pomenovať. Tak, aby sa aspoň autor makra po pol roku sám vyznal vo svojom kóde. Tu je niekoľko mojich osobných odporúčaní z praxe.

Priznám sa, že keď som objavoval prvé zázraky s programovaním, tiež som zapisoval bezmenné premenné "Dim a". Nemusíte opakovať všetky chyby.

PÍŠTE ZMYSLUPLNÉ NÁZVY

V prvom rade, pomenujte premenné zrozumiteľným názvom. Ideálne tak, aby už z názvu premennej dim bolo jasné na čo je určená a aký obsah nesie. Porovnajme dve premenné nižšie. Ktorá z nich je okamžite zrozumiteľná, samovysvetľujúca?

Určite druhá. Jednak má už v názve skratku int, ktorá napovedá o číselnom obsahu a má aj zmysluplný funkčný názov.

DÁTOVÝ TYP VARIANT

Iba jeden dátový typ môže niesť hocijaký obsah, a to typ Variant. V prípade, že nemáte zapnuté upozornenie deklarovať premenné funkciou Option Explicit, všetky premenné budú definované počas behu makra ako typ variant. Ponechať premenné bez definovaného dátového typu ale neodporúčam, pretože typ variant je síce bezpečný, ale dátovo náročný na pamäť.

ZÁPIS CAMEL-CASE

Ďalší typ je ako zapisovať názvy premenných. Na chybný zápis vás upozorní editor, to je jasné. Napríklad názov nesmie začínať číslom, alebo to nesmie byť kľúčové slovo - exit, for a podobne. Ak ale potrebujete napísať viacslovné spojenie, máte dve najpoužívanejšie možnosti. Jedna je použiť typ zápisu camelCase, druhá použiť ako oddeľovač slov podtržítko (_). Osobne používam prvý variant camelCase.

Čo je zápis camelCase? Je to spôsob zápisu viacslovných názvov, kde sú jednotlivé slová síce spojené (bez medzery), ale začínajú veľkým písmenom. Tak je zachovaná dobrá čitateľnosť. Kontúrou písmen prveDruheSlovo pripomínajú ťavie hrby. Odtiaľ ten názov.

JEDNORIADKOVÁ DEKLARÁCIA

Programovacie jazyky ako Visual Basic alebo C# umožňujú priradiť premenným hodnotu priamo za deklaráciou. Umožňuje to aj VBA, ale nie každý to pozná. Tento zápis je možné použiť vtedy, ak máte pod sebou definovaných niekoľko premenných s priradenou hodnotou. Ak neoddeľujete jednotlivé premenné prázdnym riadkom, takýto zápis môže byť horšie čitateľný. Porovnajte zápis nižšie.

ZHRNUTIE ZÁPISU PREMENNÝCH

Na záver krátke zhrnutie a moje subjektívne odporúčania pre zápis a deklaráciu premenných dim pri písaní makra VBA.

  • vždy! deklarujte dátový typ premennej (as Integer, as Range)
  • vložte na začiatok skratku dátového typu premennej (int, bol)
  • používajte logické, samovysvetľujúce názvy (sngPocetZaznamov)
  • pre čitateľnosť používajte zápis camelCase alebo podtržítko (int_Pocet_Obyvatelov)
  • ak je to vhodné, priraďte premennej hodnotu v jednom riadku

Programovaniu zdar!