Články > Zvýraznenie aktívneho riadka

Ako zvýrazniť riadok v Exceli

Článok popisuje, ako automaticky zvýrazniť celý riadok, na ktorom sa práve nachádza kurzor. Túto finesu môžete využiť hlavne tam, kde máte širokú oblasť údajov s veľkým počtom stĺpcov a pri rolovaní do strán strácate prehľad, na ktorom riadku sa presne nachádzate.

Vyžaduje si to naprogramovanie jednoduchého makra VBA. Popis je zrozumiteľný aj pre menej zdatných. Dole si môžete stiahnuť zdrojový zošit Excelu s ukážkovým príkladom, kde je všetko funkčné. Stačí si to prispôsobiť pre svoje potreby.

ČÍSLO AKTÍVNEHO RIADKA

Najskôr si vyberieme bunku, do ktorej sa bude ukladať číslo aktuálneho riadka. V zošite je to konkrétne bunka O1. Tú pomenujeme názvom cisloRiadka. Najjednoduchšie to urobíme napísaním názvu priamo do poľa názvov.

pomenovaná bunka

Otvoríme editor VBA klávesovou skratkou ALT+F11 (alebo cez kartu Developer) a dvakrát klikneme na názov listu.

Bežne odporúčam zmeniť aj kódový názov listu. Nie je to síce nutné, ale ja to robím skoro vždy. Dôvody a viac informácií ako používať názvy listov si môžete prečítať na stránke kedy použiť kódový názov listu.

zoznamu objektov VBA

WORKSHEET SELECTION CHANGE

Po kliknutí na názov listu sa zobrazí okno, do ktorého zapíšeme následujúci jednoduchý kód VBA. Jedná sa o natívnu funkciu VBA Worksheet_SelectionChange. Tá vykoná daný kód vždy po zmene pozície kurzora. V skratke, Excel interne sleduje pozíciu kurzora a vracia ju do premennej aktivnyRiadok. A zmena tejto hodnoty je zapisovaná do našej bunky cisloRiadka.

okno pre kód VBA

PODMIENENÉ FORMÁTOVANIE PRE RIADOK

Zatvoríme editor VBA a vrátime sa do listu. Pri pohybe kurzorom vidíme, že číslo riadka v bunke cisloRiadka sa automaticky mení. Teraz už iba pridáme nejaké podmienené formátovanie, aby sme zvýraznili vždy iba aktívny riadok.

podmienené formátovanie

Informácia - vzorec pre podmienené formátovanie bol upravený. Pôvodný vzorec bol takýto =(cisloRiadka=$A1+1), kde hodnota v stĺpci A bola vlastne poradie produktu.

Cez správcu pravidiel podmieneného formátovania napíšeme vlastný vzorec. Ten bude porovnávať číslo aktuálneho riadka v bunke O1 a interné číslo riadka, ktoré vráti excelovská funkcia ROW(). Ak sa zhodujú čísla riadkov, podmienka je splnená. Nakoniec zadáme rozsah oblasti, v ktorej bude táto podmienka platiť. V našom prípade pre tabuľku s rozsahom buniek A1 až N5001.

rozsah podmieneného formátovanie pre riadky

Výsledok podmieneného formátovania aktívneho riadka vyzerá takto.

tabuľka s podmieneným formátovaním pre aktívny riadok

VÝHODY A NEVÝHODY

Toto riešenie má dve malé nevýhody. Prvá, ak máte zošit s veľmi veľkým množstvom výpočtov (rádovo tisíce vzorcov), prechod kurzora medzi riadkami je pomalší. To je zapríčinené sústavným vykonávaním makra pri prechode každého aktívneho riadka. Nevadí to, ak priamo kliknete na vybraný riadok, tam zmenu skoro nepocítite. Druhá nevýhoda, zvýraznenie aktívneho riadka platí iba pre konkrétny list v danom zošite.

Naopak, výhodou je jednoduchosť riešenia a možnosť definovať si podmieneným formátovaním v každom liste iné farebné zvýraznenie. A to nielen pre jednu oblasť, ale aj pre viac skupín riadkov. Stačí nadefinovať formát podmieneného formátovania pre daný rozsah riadkov.

viac podmienok formátovania

Takto si môžete jednoducho vytvoriť aj doplnok pre Excel (add-in), ktorý môže obsahovať pokročilé nastavenia pre zvýraznenie práve aktívneho riadka.

DOPLNOK ROWLINER PRE EXCEL

Ak chcete vyskúšať sofistikovanejšiu verziu tejto možnosti, navštívte stránky autora Charles H. Pearson, na ktorej si môžete stiahnuť doplnok pre Excel RowLiner. Ten umožňuje rozsiahlejšie nastavenia zvýrazňovania podľa vlastných preferencií. Jediné obmedzenie (podľa mojich skúseností) je funkčnosť iba pre 32 bitovú verziu MS Office. V 64 bitovej verzii nefunguje (na mojom PC) správne deklarácia externých knižníc dll. Vyriešenie tohto problému je už na autorovi.